Wildlife Research and Conservation

Registration №

TA04021269

Funding

Technologická agentura ČR (TAČR)

Date

Partners

Vršanská uhelná a.s.

Contact

Václav Beran (vedoucí projektu)

Target species

linduška úhorní, bělořit šedý, strnad zahradní

Target area

severní Čechy

Cíle projektu

Cílem projektu byl detailní průzkum populací lindušky úhorní, bělořita šedého a strnada zahradního v povrchových hnědouhelných lomech Podkrušnohorské pánve a zjištění biotopových nároků lindušky úhorní a bělořita šedého. Na základě těchto nových znalostí byly připraveny efektivní a v praxi realizovatelné metodiky a odborné mapy pro plánování účinných managementových opatření pro orgány ochrany přírody, báňský úřad a těžební společnosti.

Dalšími cíli projektu bylo: 1) zvýšení povědomí odpovědných pracovníků těžebních společností o potřebách druhů společenstev v rané fázi sukcese, o jejich významu v naší přírodě a o tom, že lze relativně snadno a levně realizovat managementová opatření pro podporu těchto společenstev a populací jednotlivých druhů a tím dosáhnout výrazného zvýšení biodiverzity v těžbou narušené krajině, 2) poskytnutí souhrnných dat o lokálních populacích lindušky úhorní, bělořita šedého a strnada zahradního místně příslušnému orgánu ochrany přírody (tedy krajskému úřadu Ústeckého kraje) pro účel ochrany těchto druhů a 3) odborné publikace a prezentace na konferencích.

Popis projektu

Díky dlouhodobé úzké spolupráci se společností Vršanská uhelná a.s. se nám podařilo připravit projekt, v rámci kterého se nabízí unikátní možnost vytvořit jakousi „terénní laboratoř“: regulovat podmínky a sledovat jejich vliv na početnost a výskyt ohrožených druhů na více než 100 ha v extrémních podmínkách hnědouhelných výsypek. Cílové druhy – linduška úhorní a bělořit šedý jsou silně ohrožené a vzácné. Jejich výzkum a uvedení získaných poznatků do praxe má velký význam pro ochranu těchto druhů a jejich typického životního prostředí.

Tyto druhy, vázané na specifický typ prostředí, se vlivem plošných změn ve využívání krajiny staly vzácnými a jejich přežívání je zásadně či úplně závislé na raných sukcesních stádiích (s velmi nízkou pokryvností vegetace) člověkem zásadně upraveného prostředí. Největší populace těchto druhů ve střední Evropě se nachází právě v prostředí aktivních, či v nedávné době rekultivovaných, hnědouhelných povrchových dolů a závisí na vhodném managementu tohoto prostředí. Výsledky tohoto projektu by měly v budoucnosti pomoci zvýšit pozitivní vliv těžby na cílové druhy a měly by pomoci vytvořit optimální plochy jak ve vlastních těžebních oblastech tak na nově rekultivovaných plochách. Jakožto hmyzožraví pěvci na vrcholu potravního řetězce zároveň tyto druhy zastřešují celou ekocenózu druhů vázaných na prostředí raného stádia sukcese. Navržené metodiky a opatření budou mít z tohoto důvodu pozitivní vliv na celý tento vzácný ekosystém. Hlavní myšlenkou projektu je tedy detailní analýza vnějších faktorů ovlivňujících výskyt a hustoty populací lindušky úhorní a bělořita šedého, testování managementu krajiny zacíleného na vytvoření nového vhodného prostředí úpravou biotopů pro tyto druhy a lepší využití různých rekultivačních postupů těžbou narušeného prostředí při minimalizaci nákladů těžebních společností.

Výstupy projektu

Certifikovaná metodika pro plánování managementových opatření a vytváření vhodných biotopů pro lindušku úhorní v aktivních těžebních oblastech

Certifikovaná metodika pro plánování managementových opatření a vytváření vhodných biotopů pro bělořita šedého v aktivních těžebních oblastech

Mapa aktuálního výskytu lindušky úhorní na území aktivních hnědouhelných těžebních lokalit Ústeckého kraje (zip; shp file)

Mapa aktuálního výskytu bělořita šedého na území aktivních hnědouhelných těžebních lokalit Ústeckého kraje (zip; shp file)

Mapa aktuálního výskytu strnada zahradního na území aktivních hnědouhelných těžebních lokalit Ústeckého kraje (zip; shp file)

Mapa sledovaných vegetačních parametrů na území aktivních hnědouhelných těžebních lokalit Ústeckého kraje (zip; shp file)

Mapa typů prostředí na území aktivních hnědouhelných těžebních lokalit ústeckého kraje z hlediska vhodnosti pro hnízdní populace lindušky úhorní (zip; shp file)

Mapa typů prostředí na území aktivních hnědouhelných těžebních lokalit ústeckého kraje z hlediska vhodnosti pro hnízdní populace bělořita šedého (zip; shp file)

Gallery