Wildlife Research and Conservation

Funding

OS KROK

Implemented as part of the Neovision project - new challenges in biodiversity protection on the Czech-Slovak border, funded by the Cross-border Cooperation Programme

Date

Contact

Lukáš Poledník

Target species

American mink, Raccoon dog, Northern raccoon

Target area

Věstonická Resvervoir Nature Reserve

Lednické Ponds National Nature Reserve

PO Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví

Cíl projektu

Název projektu NEOVISION je vlastně slovní hříčkou odvozenou od latinského názvu norka amerického (Neovison vison). Projekt NEOVISION se zaměřuje na problematiku zavlečení nepůvodních druhů šelem, jež mají značnou reprodukční kapacitu a rychle se šíří. Tyto druhy představují nebezpečí pro původní faunu drobných a středních obratlovců Evropy. Druhy jako norek americký, mýval severní a psík mývalovitý ovlivňují populace našich původních šelem a mají také lokální, ale významný negativní vliv na hnízdící vodní ptáky a obojživelníky. Bez aktivního přístupu ochrany přírody může negativním vlivem nepůvodních šelem dojít k dramatickému poklesu hnízdní úspěšnosti v ptačích koloniích na zemi hnízdících ptáků a následně k celkovému poklesu jejich již tak malých populací.

V rámci projektu Neovision realizujeme jako subdodavatel odborné aktivity projektu na české straně: průzkum výskytu semiakvatických invazivních druhů savců (norek americký, mýval severní a psík mývalovitý) a standardní monitoring hnízdních kolonií ptáků ve třech lokalitách Natura 2000 v Jihomoravském kraji. Jedná se o PO Střední nádrž Vodního díla Nové Mlýny, o PO a EVL Lednické rybníky a o PO Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví. Průzkum spočívá v aplikaci neinvazivních, zavedených a moderních metod v průzkumu savců (monitorovací rafty na stopy a fotopasti) a testování nových monitorovacích zařízení na mývala severního (monitorovací rafty).

Project goal

The name of this project, NEOVISION, is actually a play on words derived from the Latin name of American mink (Neovison vison). The NEOVISION project focuses on the introduction of non-indigenous, carnivorous animals, which have significant reproductive capacity and are rapidly spreading across the Czech Republic. These species pose a threat to the native fauna of Europe’s small and medium vertebrates. Species such as American mink, Northern raccoon and Raccoon dog influence the populations of our native carnivores and also have a local, but significant, negative impact on nesting waterfowl and amphibians.

Without an active nature conservation approach, the negative impact of these mammals can lead to a dramatic decline in nesting success of ground nesting bird colonies and consequently lead to an overall decline in their already small populations. This project includes standard monitoring of bird nesting colonies across three Natura 2000 sites in the South Moravian Region; Věstonická Resvervoir Nature Reserve, Lednické Ponds National Nature Reserve and PO Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví.

The survey of the invasive mammals was conducted using non-invasive, well-established, modern methods of mammal tracking; investigating tracks and use of camera traps. Also, we tested new monitoring rafts for the Northern Raccoon in this project.

Publications

Tracks of Mammals near water (ISBN 978-80-260-6546-3)

Mináriková T., Čamlík G., Šíma J., Poledník L., Poledníková K., Červený J., Kušta T. (2015) Our invasive animals - uninvited guests who stayed permanently. Myslivost 7.

Čamlík G. (2015) Neovision I and Neovision II projects. Bulletin Vydra 16: 80-85.

Čamlík G., Poledníková K., Poledník L. (2015) Mammal populations on islands of the Věstonice Reservoir Nature Reserve, southern Moravia (Czech Republic). Lynx, n.s. (Praha) 46: 5-17.